13 octobre 2014

Marsilya Akdeniz Entegrasyon Merkezi Semineri – Akdeniz Şehirlerinde Kent İçi Hareketlilik: Geribildirimler ve Perspektifler, 12-14 Kasım 2014 İzmir, Türkiye

Lire
la page en français
/ Read the page in english

Frans?z Kalk?nma Ajans?’n?n öncülü?ünde finanse edilerek CODATU taraf?ndan hayata geçirilen Marsilya Akdeniz Entegrasyon Merkezi’nin sürdürülebilir kentsel ula??m program? 2010’da ?am-Suriye’de yap?lan aç?l?? konferans?yla ba?lat?ld?.

Program?n ilk a?amas? çerçevesinde bölgesel seminerler ve konuyla ilgili atölyeler (?am ve Marsilya 2010, Barselona 2011, Marsilya 2012) düzenlendi. ?kinci a?amada ise Tunus’ta (2012) ve Fas’ta (2013) ula??m sektöründe yer alan aktörlerin sorunlar?na yak?ndan de?inebilmek amac?yla Kentsel Ula??m Ulusal Günleri üzerine yo?unla??ld?.

Seminer Konular?

?zmir’de 12-14 Kas?m 2014 tarihleri aras?nda düzenlenecek olan « Akdeniz ?ehirlerinde Kentsel Ula??m: Geribildirimler ve Perspektifler » konulu seminerin amaçlar?:

  • Sürdürülebilir Kentsel Ula??m program?n?n farkl? bulu?malar ve faaliyetler neticesinde 2010’dan bu yana elde edilen sonuç ve yay?nlar?n?n tan?t?lmas?;
  • Farkl? Akdeniz ülkelerinden kat?lan kentsel ula??mla ilgili üst düzey karar vericilerin ve uzmanlar?n kar??l?kl? deneyim ve bilgi payla??m?n? sa?lamak;
  • Program?n gelecek faaliyetlerinin olu?turulmas? amac?yla kentsel ula??m perspektifleri üzerine kat?l?mc?lar?n fikir payla??m?n? sa?lamak.

Bu program daha çok kentsel hareketlili?in günlük hareketlilik yönetimi, toplu ta??ma sistemlerinin geli?tirilmesi ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik stratejilerinin uygulanmas?ndan sorumlu ki?ilerin ve yerel karar vericilerin özellikle yönetim ve yat?r?m aç?s?ndan kar??la?t??? sorunlar ve engellerle ilgili tart??malar? ve geribildirimleri sa?layacakt?r.

Buna ek olarak, orta ve uzun vadede sürdürülebilir hedefleri de göz önüne alarak sorunlar?n k?sa vadeli çözümü için uygun önlemlerin al?nmas?na yönelik yerel bazda geli?tirilen çözümler de ilham vermek üzere seminerde payla??lacakt?r.

Seminerde ki ana konular: Ula??m çe?itleri, ula??m a?lar?n?n yat?r?m? ve operatörlerle yap?lan anla?malar, özellikle güney ve do?u akdeniz ülkelerinde ki informal ula??mlar? da içeren ula??m ?ekillerinin yayg?nla?t?r?lmas?, eri?ilebilirlik kriteri, sadece ula??mda de?il kentsel projelerde de ula??m için ayr?lm?? özel alanlar. Seminer süresince tart??malardan ve kar??l?kl? payla??mlardan ortaya ç?kacak ek sorunlar? ve konular? da aç??a ç?karmay? umuyor ve diliyoruz.

?zmir’de teknik ziyaret: Ula??m a?lar?n?n yayg?nla?t?r?lmas?na bir örnek

?zmir 4 milyon nüfusuyla Türkiye’nin bat?s?nda Ege denizi k?y?lar?nda ülkenin üçüncü en büyük ?ehri ve ?stanbul’dan sonra ki ikinci büyük limand?r. H?zla büyümekte olan bu ?ehirdeki trafik yo?unlu?unu azaltmak amac?yla belediye, toplu ta??ma sisteminin yayg?nla?t?r?lmas? için büyük bir kent projesi uygulamaya karar verdi.P1060939

1991’den beri ?ehir, informal ula??m?n da düzenlenmesiyle artan hareketlilik talebine daha uzun vadede kar??l?k vermek için ula??m a?lar?n? geli?tirmeye ve sürdürülebilir çözümler getirmeye sürekli devam etmektedir. 2000 y?l?nda, ?zmir Büyük?ehir Belediyesi kullan?m? art?rmak maksad?yla toplu ta??may? yeniden yap?land?racak olan “Ula??m Dönü?ümü” program?n? ba?latm??t?r.

O zamandan beri ?zmir’de ayn? tarife uygulamas?yla istasyon say?s? git gide artan 20 km.lik bir metro a?? yap?lm??, otobüs a?? geli?tirilmi?, ve deniz yolu ula??m? yayg?nla?t?r?lm??t?r. Yak?n zamanda ise serbest kullan?ml? bisiklet sistemi hizmete sunulmu?tur. Yerel yönetimler ba?ar?l? projeler geli?tirmeye devam etmektedir: 2030’a kadar iki tramvay hatt? projesi hayata geçirilecektir.

?zmir yerel yönetimleri 12- 14 Kas?m 2014 tarihleri aras?nda Frans?z Kalk?nma Ajans? taraf?ndan organize edilen Marsilya Akdeniz Entegrasyonu seminerinde zengin bilgi payla??m? ve deneyim aktar?m? için sizleri a??rlamaktan memnuniyet duyacakt?r.

Kay?t olmak için buray? t?klay?n!

Seminere kat?labilmek için a?a??daki formu doldurmak zorunludur. Kat?l?mc? say?s? s?n?rl? olup maksimum say?ya ula??ld???nda kay?tlar kapanacakt?r.